Přímá podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené koronavirem

  Osoby samostatně výdělečně činné získávají možnost požádat finanční úřad o tzv. kompenzační bonus zmírňující dopady aktuální krize na jejich podnikání. Bonus bude poskytován ve výši 500 Kč za každý den od 12. března do 30. dubna 2020, celkem se tak může jednat o částku ve výši až 25 tisíc Kč. Pomoc by měla dorazit podnikatelům v řádu dnů, a to na základě jednoduché žádosti, ke které bude přiloženo čestné prohlášení o negativním vlivu koronaviru na jejich podnikání a číslo účtu, na který má být bonus zaslán.

  Podmínkou poskytnutí bonusu je úplné nebo částečné znemožnění podnikání v důsledku událostí souvisejících s koronavirem. Cílem není pokrýt pouze ztráty osob, kterým byla ze strany vlády přímo omezena jejich činnost, ale také všech dalších lidí, kteří byli opatřeními zasaženi nepřímo, tedy například poklesem zájmu o své služby. V této chvíli je příspěvek poskytován pouze za období do 30. 4. 2020. Není však vyloučeno, že bude uvedené období prodlouženo.

  Kdo může požádat o bonus

  Osoba vykonávající samostatně výdělečnou činnost podle zákona o důchodovém pojištění, pokud současně nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je účastná nemocenského pojištění jako zaměstnanec [za zaměstnance se přitom považuje nejen osoba v pracovním poměru, nýbrž i další osoby vyjmenované v § 5 písm. a) zákona o důchodovém pojištění – např. i pěstouni, prokuristé, likvidátoři či v některých případech i členové orgánů právnické osoby].

  Jak požádat o bonus

  Prostřednictvím průvodce vyplněním žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu na internetových stránkách Finanční správy. Vyplněnou žádost je třeba doručit finančnímu úřadu, kterému žadatel adresuje daňová přiznání k dani z příjmů. Žádosti budou přijímány e-mailem (obsahující sken vlastnoručně podepsané žádosti), poštou, prostřednictvím datové schránky či Daňového portálu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

  Žádost musí být podána nejpozději do 29. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká (v případě prodloužení bonusového období lze samozřejmě předpokládat i prodloužení této lhůty).[1]

  Podmínky pro přiznání bonusu

  ·      výkon výdělečné činnosti ke dni 12. března 2020, příp. znovuobnovení výkonu této činnosti v průběhu tzv. bonusového období (tj. od 12. března do 30. dubna 2020), pokud tato činnost byla přerušena po 31. srpnu 2019;

  ·      čestné prohlášení žadatele, že nemohl zcela nebo z části vykonávat svou činnost v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády, a to zejména z některého z důvodů, jako:

  – nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz,

  – karanténa žadatele nebo jeho zaměstnance,

  – péče o dítě,

  – omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných žadatelem,

  – či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

  Rozhodnutí o přiznání bonusu

  O přiznání bonusu se nevydává žádné rozhodnutí. Bonus je v případě vyhovění žádosti bez dalšího připsán na účet žadatele uvedený v jeho žádosti. Platí přitom, že pokud se v budoucnu ukáže, že bonus nebyl vyplacen oprávněně, hrozí žadateli pozdější doměření daně ve výši přiznaného bonusu (avšak bez povinnosti k zaplacení daňového penále).

  Souběh bonusu a jiných dávek

  Pobírání jakýchkoli jiných dávek (včetně ošetřovného) není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, v určitých situacích může být však výplata bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu dávky totiž tzv. započitatelným příjmem). Vyloučen je dále souběh čerpání kompenzačního bonusu s výplatou podpory v nezaměstnanosti. Bonus se proto nevyplatí za ty kalendářní dny, kdy žadatel pobíral podporu v nezaměstnanosti a obráceně.

  Vliv na daňové povinnosti a exekuce

  Kompenzační bonus nepodléhá dani z příjmů a ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Žádným způsobem neovlivní ani daňové úlevy. Nadto platí, že bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

  [1] Upozorňujeme na nesprávnost informace na stránkách Ministerstva financí ČR, které jako nejzazší den pro podání žádosti uvádí až 30. červen 2020, což ovšem neodpovídá 60denní lhůtě od konce bonusového období podle § 7 odst. 2 zákona.

  Autor: Dušan Sulitka

  Dušan Sulitka je advokátem, který v naší advokátní kanceláři vede tým zabývající se civilním hmotným právem. Na brněnské katedře mezinárodního a evropského práva získal doktorát, má bohaté zkušenosti díky zahraničním studijním pobytům, dříve působil jako asistent soudce na Nejvyšším správním soudu a byl také vedoucím oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu.

  Facebook
  LinkedIn